1_Hiilijanj_hero

Miten laskemme hiilijalanjäljen ?

Tuotteiden hiilijalanjäljen laskeminen tuntuu nykypäivänä olevan jo trendi - ja joidenkin mielestä pakko. Me kuitenkin mietimme, miten voisimme tehdä sen paremmin kuin muut nyt ja jatkossa. Tätä varten kehitimme yhdessä Green Carbonin kanssa hiilijalanjälkilaskurin, jonka avulla pystymme määrittelemään kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutuksen tuotteen koko elinkaaren ajalta (cradle-to-grave).

Tässä ei sinänsä ole mitään maata mullistavaa teknisesti, mutta todellinen syy laskurin kehittämiselle on aivan uusi ajattelutapa kuluttajatuotemarkkinoilla. Laskurin avulla haluamme määritellä uusien vielä suunnittelussa olevien tuotteiden mahdollisen ilmastovaikutuksen ja saatujen tulosten avulla voimme tehdä valintoja, jotta saisimme aikaan lopulliselle tuotteelle mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Syntyvät päästöt tietenkin kompensoidaan, mutta meidän mielestämme kompensointi on vain syntyneen vahingon paikkailua ja siksi haluamme ensisijaisesti oppia löytämään ratkaisuja tuotteistamme aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi.

Hiilijalanjälkien vertailu


Jotta ymmärtäisit, mistä tuotesivuillamme näkyvä hiilijalanjälki koostuu, olemme esittäneet päästöt siellä diagrammien avulla. Vertailtaessa eri brändien tuotteiden hiilijalanjälkiä keskenään on myös hyvä tietää, että päästöjen laskennassa voidaan käyttää erilaisia rajauksia, jotka vaikuttavat laskennan lopputulokseen.

Yleisimmät rajaukset ovat:
1. Cradle-to-factory gate – kaikki tuotteen valmistuksesta ja pakkauksista aiheutuvat päästöt
2. Cradle-to-customer – kaikki valmistuksesta ja valmiin tuotteen kuljetuksesta asiakkaalle aiheutuvat päästöt
3. Cradle-to-grave – kaikki tuotteeseen liittyvät valmistuksesta, kuljetuksesta, käytöstä ja lopulta hävittämisestä aiheutuvat päästöt

Näistä eri rajauksista johtuen eri yritysten ilmoittamat hiilijalanjäljet voivat erota toisistaan ja niitä voi olla hankala vertailla keskenään perehtymättä syvemmin kunkin yrityksen hiilijalanjäljen laskennan menetelmiin. Me näytämme tuotesivuillamme tuotteen koko elinkaaren (cradle-to-grave) päästöt.

Meidän tuotteidemme hiilijalanjäljen laskenta käytännössä


Meidän tuotteidemme hiilijalanjäljen määrittelyssä on käytetty Ecoinvent 3.8, OneClick LCA ja CO2 data tietokannoista saatavilla olevia päästökertoimia sekä joissakin tapauksissa materiaalin ja energian tuottajilta saatuja päästökertoimia. Päästökerroin kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy esimerkiksi yhden kilowattitunnin tuottamisesta sähköä tai 1 kg käytettävän puun jalostamisesta.

Myös esimerkiksi maa, jossa käytetty sähkö on tuotettu, vaikuttaa määriteltyyn päästökertoimeen. Kasvihuonekaasuilla ei tarkoiteta pelkästään hiilidioksidia (CO2), vaan myös muita kaasuja, kuten metaani (CH4), joilla on ilmaston lämpenemistä edistävä vaikutus. Tieteellisesti määritellyissä päästökertoimissa on siis otettu nämä kaikki huomioon ja määritellyt kertoimet ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e) eli kaikki kasvihuonekaasut ovat suhteutettuna hiilidioksidiin, jotta kokonaispäästöt olisivat helpommin hahmotettavissa. 1 kg hiilidioksidia on siis sama kuin 1 kg CO2e ja vertailun vuoksi 1 kg metaania on 25 kg CO2e.


Laskurissamme noita päästökertoimia käytetään niin, että tuotteista on selvitetty kunkin materiaalin massa (kg) ja sen hukkakerroin. Näillä arvoilla lasketaan materiaalin menekki, jonka määrä on kerrottu päästökertoimella, josta saadaan lopputuloksena kunkin komponentin materiaalin valmistamisen hiilijalanjälki. Valmistuksen energian käytön päästöt on laskettu niin, että valmistajan yhden vuoden sähkön ja lämmön kulutus on jaettu valmistettavien tuotteiden kokonaismäärällä ja tästä saadaan lopputuloksena keskiarvo jokaisen tuotteen valmistukseen kuluvasta energiasta. Tämä kulutettu energia kerrotaan kyseisen energiamuodon päästökertoimella, jolloin saadaan lopputulokseksi tuotteen valmistuksesta aiheutuva hiilijalanjälki. Materiaalien ja energian hiilijalanjälkiin lisätään vielä raaka-aineiden kuljetuksesta, tuotteiden varastoinnista ja valmiiden tuotteiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Lisäksi mukaan lasketaan tuotteen hävittämisestä aiheutuvat päästöt, kun tuote sitten joskus tulee tiensä päähän. Näin saadaan lopputulokseksi tuotekohtainen hiilijalanjälki.

Vaikka hiilijalanjäljistä ja tuotteiden ilmastovaikutuksista on puhuttu jo jonkin aikaa, on tärkeää muistaa, että kaikki päästökertoimet ja muut laskentaan vaikuttavat tiedot eivät ole vielä täydellisiä ja niitä päivitetään uuden, tarkemman ja paremman tiedon avulla. Tämä on toinen syy, miksi me halusimme käyttöömme laskurin. Me emme halua tehdä asiaa vain ”pois päiväjärjestyksestä” vaan haluamme päivittää omia tietojamme sitä mukaa, kun tiede antaa meille tarkempaa ja parempaa tietoa. Edelleenkään näin ei ole pakko tehdä, mutta meidän mielestämme se on oikein.